someone@gmail.com.com | 986666666

  SERVISNE INFORMACIJE

  RADNO VRIJEME

  T.D. “Argyruntum” d.o.o.
  Trg Tome Marasoviæa 1
  23 244 Starigrad Paklenica

  Uprava: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)
  Blagajna: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)

   

  REKLAMACIJE

  Reklamacije na ispostavljeni raèun primaju se u roku od 15 dana od datuma raèuna i to:

  pisanim putem na adresu:
  T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o., Trg Tome Marasoviæa 1, 23 244 Starigrad Paklenica
  telefonski upiti: 023/359 – 264
  faksom: 023/359-109
  e-mailom: argyruntum@argyruntum.hr
  osobno: blagajna (radnim danom 07:00 – 15:00)

   

  PROMJENA PODATAKA

  Svaku promjenu vlasništva potrošaè je dužan prijaviti u roku od 15 dana.
  U sluèaju promjene vlasnika prostora ili davanja u najam potrebno je dostaviti sljedeæe dokumente:
  • kupoprodajni ugovor ili
  • ugovor o darovanju ili
  • ugovor o najmu ili
  • neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena (npr. rješenje o nasljeðivanju) i obavezno kopiju raèuna kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva dugovanja na raèunu, što je i jedan od osnovnih uvjeta promjene

  Dokumentacija se može predati:

  pisanim putem na adresu:
  T.D. “ARGYRUNTUM” d.o.o., Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica
  telefonski upiti: 023/359 – 264
  faksom: 023/359-109
  e-mailom: argyruntum@argyruntum.hr
  osobno: blagajna (radnim danom 07:00 – 15:00)